การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา ปี 2565

          คณะนักวิจัยได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยประกอบด้วยผู้แทนจาก 8 จังหวัดในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้ สามารถปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข ดังนี้

                  1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเริ่มงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนงานการศึกษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะหลังจากรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) ได้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

                  2) ครั้งที่ 2 รายงานผลการศึกษาของโครงการ จากร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

ภาพตัวอย่าง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2566

 

ภาพตัวอย่าง  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2566