คุณภาพน้ำ

เกี่ยวกับโครงการ >> เกณฑ์การพิจาราณาพื้นที่มีแนวโน้มเสี่ยง >>ด้านกายภาพ >> คุณภาพน้ำ

  • การเพิ่มขึ้นของสารอาหารและหรือมลพิษในน้ำ เนื่องจากความเข้มข้นของตะกอนเพิ่มขึ้น
  • การเพิ่มขึ้นของแสงที่ส่องผ่านลงในแม่น้ำ เนื่องจากการลดลงของตะกอน

ในปีการศึกษานี้ยังไม่สามารถกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ได้อย่างชัดเจน