วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปี 2565

เกี่ยวกับโครงการ >> วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย >> ปี 2565

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน และจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และสังคมของพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ต่อเนื่องจากปีพ.ศ. 2557 – 2564
  2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิมที่ได้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 – 2564