ผลการศึกษาการกัดเซาะของตลิ่ง ปี 2563

ด้านกายภาพ >> การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมตลิ่ง >> ปี 2563 >> ผลการศึกษาการกัดเซาะของตลิ่ง

1. วิธีการศึกษา

ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการพังทลายและการทับถมของตลิ่งในประเทศไทย โดยการนำเอาเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาเพียงปัจจัยเดียว ร่วมกับการประมวลผลและจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำโขงของช่วงฤดูแล้งในอดีต และในปีปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบถึงแนวกัดเซาะของตลิ่งของพื้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) โดยมีขนาดพื้นที่ระวางกว้าง 183 กิโลเมตร ยาว 170 กิโลเมตร และมีความละเอียดของจุดภาพที่ 30×30 เมตร มาทำการวิเคราะห์พื้นที่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการวิเคราะห์แบบชุดข้อมูลย้อนหลัง (Time Series)

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงสายประธาน ในเขตพรมแดนประเทศไทย ตลอดความยาว 958 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ผลการศึกษา

ในการศึกษา ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสองช่วงปีคือ ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีล่าสุดของการศึกษานี้

ข้อมูลของปี พ.ศ. ช่วงเวลาในการวิเคราะห์
ช่วงเวลาที่ 1 ช่วงเวลาที่ 2 ช่วงเวลาที่ 3
2528-2534 2535-2561 2562-2563

เพื่อทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของริมฝั่งแม่น้ำโขง และแบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

หลังจากนั้น จึงดำเนินการเปรียบเทียบกับเส้นแนวแม่น้ำโขงของปีที่เขื่อนต่อไปจะเปิดดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผลการศึกษามีดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะของตลิ่งแม่น้ำโขง

จังหวัด อำเภอ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
ตารางกิโลเมตร ไร่ ตารางกิโลเมตร ไร่ ตารางกิโลเมตร ไร่
1. เชียงราย เชียงของ 0.530 331.00 0.37 231.68 0.31 195.77
เชียงแสน 0.686 428.56 0.70 437.20 0.66 414.73
เวียงแก่น 0.186 116.26 0.15 92.99 0.05 28.89
รวม 1.401 875.821 1.219 761.863 1.023 639.393
2. เลย เชียงคาน 3.521 2,200.65 5.50 3,436.34 0.56 347.81
ปากชม 5.078 3,173.61 12.10 7,561.80 0.46 288.28
รวม 8.599 5,374.265 17.597 10,998.136 1.018 636.084
3. หนองคาย ท่าบ่อ 1.242 776.42 0.88 549.52 0.61 378.27
โพนพิสัย 0.410 256.45 0.46 289.77 0.16 100.77
เมืองหนองคาย 2.736 1,710.23 2.92 1,822.01 1.93 1,206.78
รัตนวาปี 0.190 118.87 0.35 217.53 0.27 166.57
ศรีเชียงใหม่ 0.722 451.16 0.51 317.26 0.33 205.52
สังคม 2.021 1,263.14 5.25 3,279.13 1.44 902.52
รวม 7.322 4,576.267 10.360 6,475.213 4.737 2,960.433
4. บึงกาฬ บึงโขงหลง 0.122 76.29 0.08 51.01 0.02 10.62
บุ่งคล้า 1.534 958.63 1.31 820.03 1.59 996.66
ปากคาด 0.774 483.44 0.87 544.55 0.42 263.27
เมืองบึงกาฬ 2.645 1,653.30 3.08 1,923.42 2.31 1,444.94
รวม 5.075 3,171.669 5.342 3,338.998 4.345 2,715.486
5. นครพนม ท่าอุเทน 1.866 1,166.49 1.71 1,070.56 1.40 877.23
ธาตุพนม 1.632 1,020.29 1.22 764.70 1.02 639.87
บ้านแพง 0.683 426.82 0.70 438.27 0.70 440.43
เมืองนครพนม 1.434 896.36 0.89 555.83 0.67 419.21
รวม 5.616 3,509.958 4.527 2,829.351 3.803 2,376.739
6. มุกดาหาร ดอนตาล 0.039 24.18 0.03 17.49 0.02 10.72
เมืองมุกดาหาร 0.005 2.85 0.01 7.73 0.01 1.91
หว้านใหญ่ 0.622 388.88 0.75 467.69 0.36 225.39
รวม 0.665 415.910 0.789 492.911 0.381 238.018
7. อำนาจเจริญ ชานุมาน 0.254 158.79 0.32 197.9191 0.21 129.61
8. อุบลราชธานี เขมราฐ 0.627 392.13 0.85 531.85 0.45 278.67
โขงเจียม 0.977 610.60 2.82 1,750.73 1.33 830.92
นาตาล 1.135 709.43 1.51 941.46 0.79 491.10
โพธิ์ไทร 0.416 259.99 1.18 738.89 0.26 164.68
ศรีเมืองใหม่ 0.102 63.53 0.12 74.26 0.09 57.27
รวม 3.257 2,035.677 6.459 4,037.18 2.916 1,822.639
รวม 8 จังหวัด 32.19 26,860.83 46.61 29,131.57 18.43 11,518.40