วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปี 2564

เกี่ยวกับโครงการ >> วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย >> ปี 2564

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน และจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และสังคม ของพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557-2563
  2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิมที่ได้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2563
  3. ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมที่สอดคล้องกับผลการศึกษาจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานที่มีต่อพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2563
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา