ผลการศึกษาการทับถมของตลิ่ง ปี 2563

ด้านกายภาพ >> การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมตลิ่ง >> ปี 2563 >> ผลการศึกษาการทับถมของตลิ่ง

1. วิธีการศึกษา

ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการพังทลายและการทับถมของตลิ่งในประเทศไทย โดยการนำเอาเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาเพียงปัจจัยเดียว ร่วมกับการประมวลผลและจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำโขงของช่วงฤดูแล้งในอดีต และในปีปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบถึงแนวกัดเซาะของตลิ่งของพื้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) โดยมีขนาดพื้นที่ระวางกว้าง 183 กิโลเมตร ยาว 170 กิโลเมตร และมีความละเอียดของจุดภาพที่ 30×30 เมตร มาทำการวิเคราะห์พื้นที่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการวิเคราะห์แบบชุดข้อมูลย้อนหลัง (Time Series)

1.  ผลการศึกษา

ในการศึกษา ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสองช่วงปีคือ ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีล่าสุดของการศึกษานี้ เพื่อ

ข้อมูลของปี พ.ศ. ช่วงเวลาในการวิเคราะห์
ช่วงเวลาที่ 1 ช่วงเวลาที่ 2 ช่วงเวลาที่ 3
2528-2534 2535-2561 2562-2563

เพื่อทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของริมฝั่งแม่น้ำโขง และแบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

หลังจากนั้น จึงดำเนินการเปรียบเทียบกับเส้นแนวแม่น้ำโขงของปีที่เขื่อนต่อไปจะเปิดดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผลการศึกษามีดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะของตลิ่งแม่น้ำโขง

 

จังหวัด อำเภอ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3
ตารางกิโลเมตร ไร่ ตารางกิโลเมตร ไร่ ตารางกิโลเมตร ไร่
1. เชียงราย เชียงของ 0.57 355.06 0.61 384.08 0.83 516.18
เชียงแสน 0.85 530.24 0.83 521.02 0.92 574.80
เวียงแก่น 0.21 131.02 0.18 113.75 0.27 166.66
รวม 1.626 1,016.327 1.630 1,018.848 2.012 1,257.637
2. เลย เชียงคาน 0.17 104.20 0.013 82.29 0.61 383.93
ปากชม 0.14 85.90 0.02 14.92 0.74 462.44
รวม 0.304 190.100 0.156 97.207 1.354 846.373
3. หนองคาย ท่าบ่อ 0.93 578.21 1.08 677.11 1.43 895.48
โพนพิสัย 0.19 118.74 0.08 49.38 0.18 114.40
เมืองหนองคาย  0.78 486.74 0.58 359.59 1.01 628.61
รัตนวาปี  0.23 142.96 0.07 44.37 0.13 84.15
ศรีเชียงใหม่  0.20 127.92 0.34 215.44 0.59 369.44
สังคม  0.65 408.17 0.60 375.50 1.45 903.92
รวม  2.980 1,862.743 2.754 1,721.387 4.794 2,996
4. บึงกาฬ บึงโขงหลง  0.34 213.17 0.70 435.62 1.74 1,085.37
บุ่งคล้า  0.39 243.57 0.41 255.97 0.88 551.57
ปากคาด  0.28 175.12 0.14 88.36 0.22 136.95
เมืองบึงกาฬ  0.80 502.28 0.32 201.10 0.87 540.76
รวม  1.815 1,134.145 1.570 981.041 3.703 2,314.654
5. นครพนม ท่าอุเทน  0.44 275.88 0.54 340.17 0.87 541.84
ธาตุพนม  2.12 1,323.84 2.26 1,410.70 2.25 1,408.12
บ้านแพง  1.96 1,227.16 2.68 1,672.54 3.06 1,915.60
เมืองนครพนม  1.01 632.07 1.04 648.88 1.15 716.41
รวม  5.534 3,458.952 6.516 4,072.281 7.331 4,581.971
6. มุกดาหาร ดอนตาล  0.19 121.29 0.25 155.28 0.39 246.65
เมืองมุกดาหาร  1.86 1,165.59 1.26 786.60 1.47 919.86
หว้านใหญ่  0.59 368.73 0.41 256.75 0.55 341.19
รวม  2.649 1,655.618 1.918 1,198.631 2.412 1,507.711
7. อำนาจเจริญ ชานุมาน  0.18 113.52 0.236 147.692 0.319 199.269
8. อุบลราชธานี เขมราฐ  0.66 414.06 0.47 293.60 0.76 477.93
 โขงเจียม  0.52 326.50 0.34 212.46 0.67 145.95
 นาตาล 0.02  14.10 0.01 6.23 0.04 24.40
 โพธิ์ไทร  0.11 71.08 0.10 64.45 0.15 94.84
 ศรีเมืองใหม่ 0.01  6.73 0.01 7 0.02 15.61
รวม  1.332 832.468 0.934 583.745 1.646 1,028.735
รวม 8 จังหวัด  16.42 10,263.87 15.71 9,820.83 23.57 14,732.35