ระดับน้ำและอัตราการไหล

เกี่ยวกับโครงการ >> เกณฑ์การพิจาราณาพื้นที่มีแนวโน้มเสี่ยง >>ด้านกายภาพ >> ระดับน้ำและอัตราการไหล

 

ระดับน้ำและอัตราการไหล: ระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและอัตราการไหล จะพิจารณาจากการเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจวัดน้ำในช่วงหลังมีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานจนถึงปัจจุบัน(ปี 2539-2559) เทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับน้ำและอัตราการไหลในช่วงก่อนมีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (ปี 2518-2538)โดยการเปลี่ยนแปลงจะพิจารณาแยกตามฤดูกาลได้แก่ฤดูแล้ง (dry season flow) ฤดูน้ำหลาก (wet season flow) และช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของการไหลของน้ำจากฤดูแล้งไปเป็นฤดูฝน และจากฤดูฝนไปเป็นฤดูแล้ง(transition season)

  • จุด a คือวันที่อัตราการไหลมีค่าสูงกว่าอัตราการไหลต่ำสุด 2 เท่า
  • จุด b คือวันที่อัตราการไหลสูงขึ้นจนมีค่าเท่ากับอัตราการไหลเฉลี่ยรายปี
  • จุด c คือ วันที่อัตราการไหลลดลงจนมีค่าเท่ากับอัตราการไหลเฉลี่ยรายปี
  • จุด d คือ วันที่อัตราการไหลมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับอัตราการไหลในช่วง 15 วันที่ผ่านมา

พื้นที่ที่มีแนวโน้มความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำจะพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้