ผลการศึกษาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ตลิ่ง ปี 2564

ด้านกายภาพ >> การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมตลิ่ง >> ปี 2564 >> ผลการศึกษาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ตลิ่ง

ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่ตลิ่งที่เพิ่มขึ้น

จังหวัด อำเภอ ปี พ.ศ 2564 เทียบจากปี พ.ศ. 2563
พื้นทีตลิ่งเพิ่มขึ้น
ตร.กม. ไร่
จ.เชียงราย อ.เชียงของ 0.57 355.63
อ.เชียงแสน 0.38 236.24
อ.เวียงแก่น 0.20 127.50
รวมจังหวัดเชียงราย 1.15 719.37
จ.เลย อ.เชียงคาน 0.29 184.89
อ.ปากชม 0.10 60.42
รวมจังหวัดเลย 0.39 245.31
จ.หนองคาย อ.ท่าบ่อ 0.30 187.93
อ.โพนพิสัย 0.13 82.86
อ.เมืองหนองคาย 0.42 259.95
อ.รัตนวาปี 0.07 47.71
อ.ศรีเชียงใหม่ 0.22 136.74
อ.สัมคม 0.23 145.64
รวมจังหวัดหนองคาย 1.37 860.83
จ.บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง 0.004 3.04
อ.บุ่งคล้า 0.09 56.17
อ.ปากคาด 0.08 48.60
อ.เมืองบึงกาฬ 0.25 157.35
รวมจังหวัดบึงกาฬ 0.42 265.16
จ.นครพนม อ.ท่าอุเทน 0.05 28.88
อ.ธาตุพนม 0.11 72.47
อ.บ้านแพง 0.03 17.63
อ.เมืองนครพนม 0.05 29.93
รวมจังวหวัดนครพนม 0.24 148.91
จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล 0.19 121.35
อ.เมืองมุกดาหาร 0.07 42.08
อ.ว่านใหญ่ 0.06 40.28
รวมจังหวัดมุกดาหาร 0.32 203.71
จ.อำนาจเจริญ อ.ชานุมาน 0.38 238.59
รวมจังหวัดอำนาเจริญ 0.38 238.59
จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ 0.93 581.85
อ.โขงเจียม 1.32 824.05
อ.นาตาล 0.75 470.56
อ.โพธิ์ไทร 0.53 331.97
อ.ศรีเมืองใหม่ 0.22 137.84
รวมจังหวัดอุบลราชธานี 3.75 2,346.27
รวมทั้งหมด 8.02 6,154.14