คุณภาพน้ำ ปี 2563

การศึกษาด้านกายภาพ >> คุณภาพน้ำ >> ปี 2563

การศึกษาด้านคุณภาพน้ำ
1. แนวทางการศึกษา

 • 1.1. ทบทวนข้อมูลการศึกษาด้านคุณภาพน้ำ
 • 1.2. สำรวจพื้นที่ศึกษา จำนวน 8 จังหวัด
 • 1.3. เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 15 สถานี แสดงดังรูปที่ 1
 • 1.4. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการ


รูปที่ 1 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำโขงสายประธาน ในเขตประเทศไทย

2. วิธีการศึกษา
2.1. การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน

ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 22-30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นตัวแทนในช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานขึ้นสูงสุด ครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 22-27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานเริ่มลดลงตามสภาพธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ในช่วงวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานต่ำสุด โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 15 สถานี เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำและประเมินความสัมพันธ์กับปริมาณตะกอนสะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้พิจารณาวิเคราะห์ดัชนีในการติดตามคุณภาพน้ำ ทั้งหมด 11 ดัชนี เพื่อให้ครอบคลุมดัชนีที่ใช้ในการคำนวณค่า WQI สำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ตารางที่ 1 ภาชนะบรรจุ วิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ดัชนี หน่วย ภาชนะบรรจุ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง ระยะเวลาเก็บรักษา วิธีการตรวจสอบ ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
1. อุณหภูมิ °C ตรวจวัดทันทีในภาคสนาม 0.25 ชั่วโมง Thermometer
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจวัดทันทีในภาคสนาม 0.25 ชั่วโมง Electrometric Method
3. ออกซิเจนละลาย mg/L ตรวจวัดทันทีในภาคสนาม 8 ชั่วโมง Azide Modification Method 0.5
4. การนำไฟฟ้า(Electrical Conductivity) mS/m ตรวจวัดทันทีในภาคสนาม 28 วัน Electrical Conductivity Method
5. ความขุ่น(Turbidity) NTU P แช่เย็น 48 ชั่วโมง Nephelometric Method 0.1
6. สารแขวนลอย(TSS) mg/L P แช่เย็น 7 วัน Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C 5.0
7. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) mg/L NH3-N P, G เติมกรด H2SO4 จน pH< 2, แช่เย็น 28 วัน Distillation Nesslerization Method 0.2
8. ไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2- -N) mg/L NO2- -N P แช่เย็น 48  ชั่วโมง NED Colourimetric Method 0.02
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3–N) mg/L P แช่เย็น 48  ชั่วโมง Cadmium Reduction 0.02
10. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (T-P) mg/L P P เติมกรด H2SO4 จน pH< 2, แช่เย็น 28 วัน Persulphate Digestion and Ascorbic Acid Method 0.01

หมายเหตุ: P หมายถึง Plastic (Polyethylene หรือ Equivalent). G หมายถึง Glass, G(A) หมายถึง Glass rinsed with 1+1 Nitric Acid
แช่เย็น หมายถึง แช่เย็น ที่อุณหภูมิ >0 องศาเซลเซียส < 6 องศาเซลเซียส
ที่มา Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
2.2. การวิเคราะห์ข้อมูล

 • เปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพน้ำจากการเก็บตัวอย่างน้ำกับ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
 • ดำเนินการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index; WQI) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ คำนวณตามสมการ
  โดย pi คือ ค่าคะแนนของตัวอย่างน้ำในวันที่ i โดยหากค่าของแต่ละพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์
  มาตรฐาน จะถือว่ามีค่าถ่วงน้ำหนัก หากไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะถือว่าค่าคะแนนเป็น 0
  n คือ จำนวนตัวอย่างที่เก็บในปีนั้น
  M คือ ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของคะแนนจากการวัดได้ในปีนั้นและหลังจากนั้นจะทำการประเมินการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้ำตาม
 • ดำเนินการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ แสดงดังตารางที่ 2
  ตารางที่ 2 การจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ

  ค่าคะแนน ระดับคุณภาพน้ำ
  9.5 ≤ WQI ≤ 10.0 A: คุณภาพดีมาก
  8.0 ≤ WQI ≤ 9.5 B: คุณภาพดี
  6.5 ≤ WQI ≤ 8.0 C: คุณภาพปานกลาง
  4.5 ≤ WQI ≤ 6.5 D : คุณภาพไม่ดี
  WQI ‹ 4.0 E: คุณภาพไม่ดีมาก

  ที่มา MRC Technical Paper No.60, 2016

2.3. การรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน 3 สถานี (สถานีเชียงแสน นครพนม
โขงเจียม) ปีล่าสุดที่มีข้อมูลต่อเนื่องจากโครงการฯ ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา จากสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประเมินแนวโน้มความแตกต่างของปริมาณสารอาหาร และความขุ่นของน้ำในแม่น้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ผลการศึกษา
3.1. ผลการศึกษาในระยะเวลาศึกษาปี พ.ศ. 2563

โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกดัชนี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และมาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

3.2. ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มผลการศึกษาจากครั้งที่ผ่านมา
3.2.1. คุณสมบัติทางกายภาพ

ลำดับ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ จังหวัด คุณสมบัติทางกายภาพ
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) การนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.) สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด) ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด) ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด) ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด) ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด) ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)
1 อ.เชียงแสน4/ เชียงราย 26 19 263 255 112 22.7
2 อ.เวียงแก่น3/ เชียงราย 27 21 214 234 192 25.5
3 อ.เชียงคาน3/ เลย 27 22 176 209 134 5.1
4 อ.เชียงคาน24/ เลย 27 22 196 208 291 5.8
5 อ.เชียงคาน34/ เลย 28 24 188 213 144 5.2
6 อ.ปากชม3/ เลย 28 26 266 214 154 <5.0
7 อ.เมืองหนองคาย4/ หนองคาย 28 23 262 226 133 10.5
8 อ.โพนพิสัย4/ หนองคาย 30 25 292 209 147 19
9 อ.เมืองบึงกาฬ4/ บึงกาฬ 29 23 186 192 249 12
10 อ.บุ่งคล้า3/ บึงกาฬ 29 24 170 190 66.7 <5.0
11 อ.เมืองนครพนม4/ นครพนม 29 25 216 185 169 5.9
12 อ.ธาตุพนม3/ นครพนม 30 26 330 182 208 5.8
13 อ.เมืองมุกดาหาร4/ มุกดาหาร 29 24 206 182 183 5.4
14 อ.ชานุมาน3/ อำนาจเจริญ 30 26 238 186 179 12.5
15 อ.โขงเจียม4/ อุบลราชธานี 29 26 201 182 81.6 <5.0
ค่ามาตรฐาน 1/
2/ 1,500

หมายเหตุ :
1/     มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สำหรับคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
การประมง และการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ
2/     มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
3/     สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
4/      สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เพิ่มเติมสถานีใหม่ ในปี พ.ศ. 2563
ธ*     หมายถึง อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ธ      หมายถึง เป็นไปตามธรรมชาติ
*     มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานฯ
ครั้งที่ 1 ช่วงการเก็บตัวอย่างวันที่ 22-30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนช่วงฤดูฝน หรือช่วงน้ำขึ้นสูงสุด
ครั้งที่ 2 ช่วงการเก็บตัวอย่างนที่ 22-27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงน้ำเริ่มลด
ครั้งที่ 3 ช่วงการเก็บตัวอย่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตัวแทนช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงน้ำลงต่ำสุด
3.2.2. คุณสมบัติด้านเคมี

ลำดับ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ จังหวัด คุณสมบัติด้านเคมี
ความเป็นกรดและด่าง ออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร) สารอาหารไนเตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร) สารฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร)
ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด) ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด) ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด) ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด) ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด) ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด) ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด) ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)
1 อ.เชียงแสน4/ เชียงราย 7.8 8.5 7.7 6.7 <0.02 0.6 0.14 0.02
2 อ.เวียงแก่น3/ เชียงราย 7.8 8.4 8.1 6.8 <0.02 0.43 0.12 0.03
3 อ.เชียงคาน3/ เลย 7.8 8.3 8.3 7.1 0.05 0.25 0.1 0.03
4 อ.เชียงคาน24/ เลย 7.3 8.3 6.4 7 0.04 0.17 0.12 0.02
5 อ.เชียงคาน34/ เลย 7.7 8.3 8.2 7 <0.02 0.28 0.07 <0.01
6 อ.ปากชม3/ เลย 7.7 8.4 8 6.9 0.04 0.27 0.09 <0.01
7 อ.เมืองหนองคาย4/ หนองคาย 7.6 8.5 7.8 7.3 0.04 0.39 0.11 <0.01
8 อ.โพนพิสัย4/ หนองคาย 7.4 8.5 7.2 7.2 0.05 0.3 0.11 0.01
9 อ.เมืองบึงกาฬ4/ บึงกาฬ 7.4 8.4 7.2 7.5 <0.02 0.25 0.06 <0.01
10 อ.บุ่งคล้า3/ บึงกาฬ 7.5 8.5 7.5 7.5 0.05 0.17 0.08 <0.01
11 อ.เมืองนครพนม4/ นครพนม 7.3 8.3 6.7 7.1 0.05 0.21 0.13 0.02
12 อ.ธาตุพนม3/ นครพนม 7.4 8.2 7.1 7.1 0.03 0.19 0.07 0.02
13 อ.เมืองมุกดาหาร4/ มุกดาหาร 7.4 8.3 5.9 6.3 <0.02 0.14 0.06 0.01
14 อ.ชานุมาน3/ อำนาจเจริญ 7.2 8.3 7 7.1 0.05 0.15 0.08 0.01
15 อ.โขงเจียม4/ อุบลราชธานี 7.3 8.4 6.9 7.4 <0.02 0.15 0.06 <0.01
ค่ามาตรฐาน 1/ 5-9 >6.0 ≤5.0
2/ 6-9 >5 ≤0.13

หมายเหตุ :
1/    มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สำหรับคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
การประมง และการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ
2/    มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
3/    สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
4/    สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เพิ่มเติมสถานีใหม่ ในปี พ.ศ. 2563
ธ*    หมายถึง อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ธ      หมายถึง เป็นไปตามธรรมชาติ
*       มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานฯ