การศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการให้บริการระบบนิเวศ  ปี 2565

การสำรวจและเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจ สังคม และการให้บริการระบบนิเวศ (อาหาร ท่องเที่ยว วิถีชีวิตและวัฒนธรรม) ของพื้นที่ที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจสังคมเพื่อเชื่อมโยงการประเมินด้านกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมที่สามารถประเมินมูลค่าผลประโยชน์และความเสียหายทางเศรษฐกิจได้โดยใช้ Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment (SIMVA) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่เหมาะสมเพิ่มเติม

ภาพตัวอย่าง การออกพื้นที่ทำแบบสอบถามหัวหน้าครัวเรือนในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำโขงทั้ง 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 17 มกราคม 2566