เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เครือข่ายความร่วมมือ ปี 2562

การศึกษาข้อมูลโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

          โครงการฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 8 จังหวัด ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี มุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน เพื่อการพัฒนาแหล่งพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลนิเวศวิทยา

1. การจัดตั้งคณะทำงานภาคประชาสังคม

          จัดตั้งคณะทำงานภาคประชาสังคมระดับจังหวัด โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน และมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้ประสานงานภาคประชาสังคมของแต่ละจังหวัด ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ศึกษา ให้คำปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาของโครงการ และพัฒนากลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง

2. การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ระดับจังหวัด

          การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ระดับจังหวัด เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขง โดยการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ระดับจังหวัด

3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

          การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ดำเนินการโดยทบทวนเอกสารแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สิงหาคม 2549) รวมทั้งเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีเกี่ยวข้องประกอบด้วย

                  1) กลุ่มที่ 1 เครือข่ายภาคประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในชุมชนติดริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด

                  2) กลุ่มที่ 2 ชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่น้ำโขง 8 จังหวัด

                  3) กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                  4) กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น)

                  5) กลุ่มที่ 5 สถาบันการศึกษา ผู้นำทางศาสนา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ปราชญ์ชุมชน และผู้นำทางศาสนา เป็นต้น

                  6) กลุ่มที่ 6 สื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารโครงการ

          โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน โดยทำการคัดเลือกและจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง จังหวัดละ 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน (ตารางที่ 1) ดังนี้

              1. คณะทำงานภาคประชาสังคม

                          จัดตั้งคณะทำงานภาคประชาสังคมระดับจังหวัดหรือผู้ประสานงานภาคประชาสังคมของแต่ละจังหวัด โดยมีบทบาททำหน้าที่ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ศึกษา ให้คำปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาของโครงการ และพัฒนากลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายแต่ละจังหวัด จำนวน 1 คน

              2. เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับพื้นที่

                        เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงระดับจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงมาจากการจัดตั้ง เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง ระดับจังหวัด จำนวน 9 คน

ตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง

จังหวัด

องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายจำนวน (คน)
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย

เชียงราย

1) กรรมการเครือข่าย ทสม. เชียงราย

2) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

10

เลย

1) กรรมการเครือข่าย ทสม.

2) คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง

3) ประธานเครือข่ายจังหวัดเลย

4) ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มการค้าชุมชน

5) ผู้นำชุมชน

6) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 3

10

บึงกาฬ

1) ประธานเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

2) ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ

3) ปราชญ์ชาวบ้าน

4) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

10

หนองคาย

1) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)

2) ประธานเครือข่ายจังหวัดหนองคาย

3) เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง 8  จังหวัด

4) หอการค้าจังหวัดหนองคาย

5) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย (ทสจ.)

6) สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน

7) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

10

นครพนม

1) เครือข่ายจังหวัดนครพนม

2) ตัวแทนชาวบ้านลุ่มน้ำสงคราม

3) ผู้นำชุมชน

4) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม

5) สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน

6) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

10

มุกดาหาร

1) ประธานเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร

2) ประมงจังหวัดมุกดาหาร

3) ประธานสภาองค์กรชุมชน

4) ผู้นำชุมชน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 4

10

อำนาจเจริญ

1) ประธานเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ

2) เครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ

3) ประมงจังหวัด

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

10

อุบลราชธานี

1) ประธานเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

2) เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

3) ประมงจังหวัด

4) ผู้นำชุมชน

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

10

Scroll to Top