สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Office of the National Water Resources

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2554 180
Fax : 0 2521 9140
Email : onwr@onwr.go.th

Scroll to Top