เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนงานการศึกษาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทน องค์กรลุ่มน้ำ กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม

Scroll to Top