เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2564

    1. ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน และจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และสังคม ของพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557-2563
    2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิมที่ได้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2563
    3. ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมที่สอดคล้องกับผลการศึกษาจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานที่มีต่อพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2563
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

     

Scroll to Top