เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563

  1. ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน และจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและสภาพการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และสังคมของพื้นที่ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2557-2562
  2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิมที่ได้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557–2562
  3. ประเมินผลการดำเนินงานในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2557–2561) ที่ผ่านมาจากข้อมูลตัวชี้วัดของตัวแปรจากการตรวจวัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมเศรษฐกิจ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน พร้อมปรับปรุงแผนปฏิบัติการในระยะต่อไปให้เข้ากับปัจจุบันและอนาคต
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

Scroll to Top