เกี่ยวกับโครงการ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2562

  1. ศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานในพื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยง ต่อเนื่องจากการศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนด้านต่าง ๆ
  2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเดิมที่ได้จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
  3. กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  4. ถอดบทเรียนจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากการพัฒนาโครงการพัฒนาไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงสายประธาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

Scroll to Top