เกี่ยวกับโครงการ

การบริการของระบบนิเวศ

การบริการของระบบนิเวศ (Ecosystem services)

เนื่องจากคำจำกัดความของการบริการของระบบนิเวศหมายรวมถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากระบบนิเวศ มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุม ทั้งผลประโยชน์ทางตรงที่สามารถประเมินเป็นเงิน และที่ยังไม่สามารถประเมินเป็นเงินได้ละเอียดชัดเจน เนื่องจากการบริการของระบบนิเวศนั้นรวมด้านการให้อาหาร น้ำ อากาศ พลังงาน ด้านการควบคุมและรักษา เช่น คุณภาพน้ำ อากาศ การป้องกันภัยธรรมชาติ การควบคุมความสมบูรณ์ เป็นต้น และรวมถึงด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว ในเบื้องต้นโครงการได้พิจารณา พื้นที่มีแนวโน้มได้รับความเสี่ยงเนื่องจากผลกระทบข้ามพรมแดนต่อการบริการของระบบนิเวศเฉพาะบางด้านที่มีความสำคัญโดดเด่น โดยมีเกณฑ์การจำแนกเริ่มต้น ดังนี้

    • การให้อาหารจากผลผลิตการเกษตรริมฝั่งและประมง (Riverbank plantation and fisheries harvest)
    • การให้ประโยชน์ด้านการควบคุมและสร้างผลผลิตจากพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ (Wetland and Biodiversity support)
    • การให้ประโยชน์ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว (Tourism benefits)
    • การให้ประโยชน์ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต (Cultural and livelihood support)

Scroll to Top