เกี่ยวกับโครงการ

เกณฑ์การพิจาราณาพื้นที่มีแนวโน้มเสี่ยง

  • การขาดความเชื่อมต่อ แยกส่วน และขัดขวางการอพยพย้ายถิ่น
  • การถ่วงเวลาการอพยพย้ายถิ่นของสัตว์น้ำ
  • การเข้าถึงและมีอยู่ของแหล่งที่อยู่อาศัย
  • การเปลี่ยนแปลงความหลากหลายและความอุดมชนิดพันธุ์
  • การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตประมง
  • การเปลี่ยนแปลงการไหลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

สัมพันธ์กับระดับน้ำ และอัตราการไหล แต่ในปีการศึกษานี้ ยังไม่สามารถกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

Scroll to Top