ด้านกายภาพ

คุณภาพน้ำ ปี พ.ศ.2563

การศึกษาด้านคุณภาพน้ำ
1. แนวทางการศึกษา

 • 1.1. ทบทวนข้อมูลการศึกษาด้านคุณภาพน้ำ
 • 1.2. สำรวจพื้นที่ศึกษา จำนวน 8 จังหวัด
 • 1.3. เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 15 สถานี แสดงดังรูปที่ 1
 • 1.4. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการ


รูปที่ 1 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำโขงสายประธาน ในเขตประเทศไทย

2. วิธีการศึกษา
2.1. การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน

ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 22-30 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นตัวแทนในช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานขึ้นสูงสุด ครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 22-27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานเริ่มลดลงตามสภาพธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ในช่วงวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานต่ำสุด โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 15 สถานี เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำและประเมินความสัมพันธ์กับปริมาณตะกอนสะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้พิจารณาวิเคราะห์ดัชนีในการติดตามคุณภาพน้ำ ทั้งหมด 11 ดัชนี เพื่อให้ครอบคลุมดัชนีที่ใช้ในการคำนวณค่า WQI สำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ตารางที่ 1 ภาชนะบรรจุ วิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ดัชนีหน่วยภาชนะบรรจุวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างระยะเวลาเก็บรักษาวิธีการตรวจสอบขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด
1. อุณหภูมิ°Cตรวจวัดทันทีในภาคสนาม0.25 ชั่วโมงThermometer
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)ตรวจวัดทันทีในภาคสนาม0.25 ชั่วโมงElectrometric Method
3. ออกซิเจนละลายmg/Lตรวจวัดทันทีในภาคสนาม8 ชั่วโมงAzide Modification Method0.5
4. การนำไฟฟ้า(Electrical Conductivity)mS/mตรวจวัดทันทีในภาคสนาม28 วันElectrical Conductivity Method
5. ความขุ่น(Turbidity)NTUPแช่เย็น48 ชั่วโมงNephelometric Method0.1
6. สารแขวนลอย(TSS)mg/LPแช่เย็น7 วันTotal Suspended Solids Dried at 103-105 °C5.0
7. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)mg/L NH3-NP, Gเติมกรด H2SO4 จน pH< 2, แช่เย็น28 วันDistillation Nesslerization Method0.2
8. ไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2- -N)mg/L NO2- -NPแช่เย็น48  ชั่วโมงNED Colourimetric Method0.02
9. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3–N)mg/LPแช่เย็น48  ชั่วโมงCadmium Reduction0.02
10. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (T-P)mg/L PPเติมกรด H2SO4 จน pH< 2, แช่เย็น28 วันPersulphate Digestion and Ascorbic Acid Method0.01

หมายเหตุ: P หมายถึง Plastic (Polyethylene หรือ Equivalent). G หมายถึง Glass, G(A) หมายถึง Glass rinsed with 1+1 Nitric Acid
แช่เย็น หมายถึง แช่เย็น ที่อุณหภูมิ >0 องศาเซลเซียส < 6 องศาเซลเซียส
ที่มา Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.
2.2. การวิเคราะห์ข้อมูล

 • เปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพน้ำจากการเก็บตัวอย่างน้ำกับ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
 • ดำเนินการประเมินดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index; WQI) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ คำนวณตามสมการ
  โดย pi คือ ค่าคะแนนของตัวอย่างน้ำในวันที่ i โดยหากค่าของแต่ละพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์
  มาตรฐาน จะถือว่ามีค่าถ่วงน้ำหนัก หากไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะถือว่าค่าคะแนนเป็น 0
  n คือ จำนวนตัวอย่างที่เก็บในปีนั้น
  M คือ ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของคะแนนจากการวัดได้ในปีนั้นและหลังจากนั้นจะทำการประเมินการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้ำตาม
 • ดำเนินการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ แสดงดังตารางที่ 2
  ตารางที่ 2 การจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้ำ
  ค่าคะแนนระดับคุณภาพน้ำ
  9.5 ≤ WQI ≤ 10.0A: คุณภาพดีมาก
  8.0 ≤ WQI ≤ 9.5B: คุณภาพดี
  6.5 ≤ WQI ≤ 8.0C: คุณภาพปานกลาง
  4.5 ≤ WQI ≤ 6.5D : คุณภาพไม่ดี
  WQI ‹ 4.0E: คุณภาพไม่ดีมาก

  ที่มา MRC Technical Paper No.60, 2016

2.3. การรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน 3 สถานี (สถานีเชียงแสน นครพนม
โขงเจียม) ปีล่าสุดที่มีข้อมูลต่อเนื่องจากโครงการฯ ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา จากสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประเมินแนวโน้มความแตกต่างของปริมาณสารอาหาร และความขุ่นของน้ำในแม่น้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ผลการศึกษา
3.1. ผลการศึกษาในระยะเวลาศึกษาปี พ.ศ. 2563

โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกดัชนี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และมาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

3.2. ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มผลการศึกษาจากครั้งที่ผ่านมา
3.2.1. คุณสมบัติทางกายภาพ

ลำดับสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำจังหวัดคุณสมบัติทางกายภาพ
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)การนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.)สารแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร)
ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด)ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด)ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด)ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)
1อ.เชียงแสน4/เชียงราย261926325511222.7
2อ.เวียงแก่น3/เชียงราย272121423419225.5
3อ.เชียงคาน3/เลย27221762091345.1
4อ.เชียงคาน24/เลย27221962082915.8
5อ.เชียงคาน34/เลย28241882131445.2
6อ.ปากชม3/เลย2826266214154<5.0
7อ.เมืองหนองคาย4/หนองคาย282326222613310.5
8อ.โพนพิสัย4/หนองคาย302529220914719
9อ.เมืองบึงกาฬ4/บึงกาฬ292318619224912
10อ.บุ่งคล้า3/บึงกาฬ292417019066.7<5.0
11อ.เมืองนครพนม4/นครพนม29252161851695.9
12อ.ธาตุพนม3/นครพนม30263301822085.8
13อ.เมืองมุกดาหาร4/มุกดาหาร29242061821835.4
14อ.ชานุมาน3/อำนาจเจริญ302623818617912.5
15อ.โขงเจียม4/อุบลราชธานี292620118281.6<5.0
ค่ามาตรฐาน1/
2/1,500

หมายเหตุ :
1/     มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สำหรับคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
การประมง และการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ
2/     มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
3/     สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
4/      สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เพิ่มเติมสถานีใหม่ ในปี พ.ศ. 2563
ธ*     หมายถึง อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ธ      หมายถึง เป็นไปตามธรรมชาติ
*     มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานฯ
ครั้งที่ 1 ช่วงการเก็บตัวอย่างวันที่ 22-30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนช่วงฤดูฝน หรือช่วงน้ำขึ้นสูงสุด
ครั้งที่ 2 ช่วงการเก็บตัวอย่างนที่ 22-27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงน้ำเริ่มลด
ครั้งที่ 3 ช่วงการเก็บตัวอย่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตัวแทนช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงน้ำลงต่ำสุด
3.2.2. คุณสมบัติด้านเคมี

ลำดับสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำจังหวัดคุณสมบัติด้านเคมี
ความเป็นกรดและด่างออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัม/ลิตร)สารอาหารไนเตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร)สารฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร)
ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด)ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด)ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด)ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)ก.ย. 2563 (น้ำขึ้นสูงสุด)ธ.ค. 2563 (น้ำเริ่มลด)
1อ.เชียงแสน4/เชียงราย7.88.57.76.7<0.020.60.140.02
2อ.เวียงแก่น3/เชียงราย7.88.48.16.8<0.020.430.120.03
3อ.เชียงคาน3/เลย7.88.38.37.10.050.250.10.03
4อ.เชียงคาน24/เลย7.38.36.470.040.170.120.02
5อ.เชียงคาน34/เลย7.78.38.27<0.020.280.07<0.01
6อ.ปากชม3/เลย7.78.486.90.040.270.09<0.01
7อ.เมืองหนองคาย4/หนองคาย7.68.57.87.30.040.390.11<0.01
8อ.โพนพิสัย4/หนองคาย7.48.57.27.20.050.30.110.01
9อ.เมืองบึงกาฬ4/บึงกาฬ7.48.47.27.5<0.020.250.06<0.01
10อ.บุ่งคล้า3/บึงกาฬ7.58.57.57.50.050.170.08<0.01
11อ.เมืองนครพนม4/นครพนม7.38.36.77.10.050.210.130.02
12อ.ธาตุพนม3/นครพนม7.48.27.17.10.030.190.070.02
13อ.เมืองมุกดาหาร4/มุกดาหาร7.48.35.96.3<0.020.140.060.01
14อ.ชานุมาน3/อำนาจเจริญ7.28.377.10.050.150.080.01
15อ.โขงเจียม4/อุบลราชธานี7.38.46.97.4<0.020.150.06<0.01
ค่ามาตรฐาน1/5-9>6.0≤5.0
2/6-9>5≤0.13

หมายเหตุ :
1/    มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สำหรับคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
การประมง และการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ
2/    มาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
3/    สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
4/    สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เพิ่มเติมสถานีใหม่ ในปี พ.ศ. 2563
ธ*    หมายถึง อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
ธ      หมายถึง เป็นไปตามธรรมชาติ
*       มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานฯ

Scroll to Top