ด้านกายภาพ

ผลการศึกษาการทับถมของตลิ่ง ปี 2563

1. วิธีการศึกษา

ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการพังทลายและการทับถมของตลิ่งในประเทศไทย โดยการนำเอาเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาเพียงปัจจัยเดียว ร่วมกับการประมวลผลและจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำโขงของช่วงฤดูแล้งในอดีต และในปีปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบถึงแนวกัดเซาะของตลิ่งของพื้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) โดยมีขนาดพื้นที่ระวางกว้าง 183 กิโลเมตร ยาว 170 กิโลเมตร และมีความละเอียดของจุดภาพที่ 30×30 เมตร มาทำการวิเคราะห์พื้นที่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการวิเคราะห์แบบชุดข้อมูลย้อนหลัง (Time Series)

1.  ผลการศึกษา

ในการศึกษา ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสองช่วงปีคือ ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีล่าสุดของการศึกษานี้ เพื่อ

ข้อมูลของปี พ.ศ.ช่วงเวลาในการวิเคราะห์
ช่วงเวลาที่ 1ช่วงเวลาที่ 2ช่วงเวลาที่ 3
2528-25342535-25612562-2563

เพื่อทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของริมฝั่งแม่น้ำโขง และแบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

หลังจากนั้น จึงดำเนินการเปรียบเทียบกับเส้นแนวแม่น้ำโขงของปีที่เขื่อนต่อไปจะเปิดดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผลการศึกษามีดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะของตลิ่งแม่น้ำโขง

 

จังหวัดอำเภอช่วงที่ 1ช่วงที่ 2ช่วงที่ 3
ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่
1. เชียงรายเชียงของ0.57355.060.61384.080.83516.18
เชียงแสน0.85530.240.83521.020.92574.80
เวียงแก่น0.21131.020.18113.750.27166.66
รวม1.6261,016.3271.6301,018.8482.0121,257.637
2. เลยเชียงคาน0.17104.200.01382.290.61383.93
ปากชม0.1485.900.0214.920.74462.44
รวม0.304190.1000.15697.2071.354846.373
3. หนองคายท่าบ่อ0.93578.211.08677.111.43895.48
โพนพิสัย0.19118.740.0849.380.18114.40
เมืองหนองคาย 0.78486.740.58359.591.01628.61
รัตนวาปี 0.23142.960.0744.370.1384.15
ศรีเชียงใหม่ 0.20127.920.34215.440.59369.44
สังคม 0.65408.170.60375.501.45903.92
รวม 2.9801,862.7432.7541,721.3874.7942,996
4. บึงกาฬบึงโขงหลง 0.34213.170.70435.621.741,085.37
บุ่งคล้า 0.39243.570.41255.970.88551.57
ปากคาด 0.28175.120.1488.360.22136.95
เมืองบึงกาฬ 0.80502.280.32201.100.87540.76
รวม 1.8151,134.1451.570981.0413.7032,314.654
5. นครพนมท่าอุเทน 0.44275.880.54340.170.87541.84
ธาตุพนม 2.121,323.842.261,410.702.251,408.12
บ้านแพง 1.961,227.162.681,672.543.061,915.60
เมืองนครพนม 1.01632.071.04648.881.15716.41
รวม 5.5343,458.9526.5164,072.2817.3314,581.971
6. มุกดาหารดอนตาล 0.19121.290.25155.280.39246.65
เมืองมุกดาหาร 1.861,165.591.26786.601.47919.86
หว้านใหญ่ 0.59368.730.41256.750.55341.19
รวม 2.6491,655.6181.9181,198.6312.4121,507.711
7. อำนาจเจริญชานุมาน 0.18113.520.236147.6920.319199.269
8. อุบลราชธานีเขมราฐ 0.66414.060.47293.600.76477.93
 โขงเจียม 0.52326.500.34212.460.67145.95
 นาตาล0.02 14.100.016.230.0424.40
 โพธิ์ไทร 0.1171.080.1064.450.1594.84
 ศรีเมืองใหม่0.01 6.730.0170.0215.61
รวม 1.332832.4680.934583.7451.6461,028.735
รวม 8 จังหวัด 16.4210,263.8715.719,820.8323.5714,732.35
Scroll to Top