ด้านกายภาพ

ผลการศึกษาการกัดเซาะของตลิ่ง ปี 2563

1. วิธีการศึกษา

ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการพังทลายและการทับถมของตลิ่งในประเทศไทย โดยการนำเอาเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาเพียงปัจจัยเดียว ร่วมกับการประมวลผลและจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำโขงของช่วงฤดูแล้งในอดีต และในปีปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบถึงแนวกัดเซาะของตลิ่งของพื้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) โดยมีขนาดพื้นที่ระวางกว้าง 183 กิโลเมตร ยาว 170 กิโลเมตร และมีความละเอียดของจุดภาพที่ 30×30 เมตร มาทำการวิเคราะห์พื้นที่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการวิเคราะห์แบบชุดข้อมูลย้อนหลัง (Time Series)

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงสายประธาน ในเขตพรมแดนประเทศไทย ตลอดความยาว 958 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ผลการศึกษา

ในการศึกษา ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสองช่วงปีคือ ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีล่าสุดของการศึกษานี้

ข้อมูลของปี พ.ศ.ช่วงเวลาในการวิเคราะห์
ช่วงเวลาที่ 1ช่วงเวลาที่ 2ช่วงเวลาที่ 3
2528-25342535-25612562-2563

เพื่อทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของริมฝั่งแม่น้ำโขง และแบ่งช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

หลังจากนั้น จึงดำเนินการเปรียบเทียบกับเส้นแนวแม่น้ำโขงของปีที่เขื่อนต่อไปจะเปิดดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผลการศึกษามีดังนี้

ผลการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะของตลิ่งแม่น้ำโขง

จังหวัดอำเภอปี พ.ศ. 2561ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2563
ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่
1. เชียงรายเชียงของ0.530331.000.37231.680.31195.77
เชียงแสน0.686428.560.70437.200.66414.73
เวียงแก่น0.186116.260.1592.990.0528.89
รวม1.401875.8211.219761.8631.023639.393
2. เลยเชียงคาน3.5212,200.655.503,436.340.56347.81
ปากชม5.0783,173.6112.107,561.800.46288.28
รวม8.5995,374.26517.59710,998.1361.018636.084
3. หนองคายท่าบ่อ1.242776.420.88549.520.61378.27
โพนพิสัย0.410256.450.46289.770.16100.77
เมืองหนองคาย2.7361,710.232.921,822.011.931,206.78
รัตนวาปี0.190118.870.35217.530.27166.57
ศรีเชียงใหม่0.722451.160.51317.260.33205.52
สังคม2.0211,263.145.253,279.131.44902.52
รวม7.3224,576.26710.3606,475.2134.7372,960.433
4. บึงกาฬบึงโขงหลง0.12276.290.0851.010.0210.62
บุ่งคล้า1.534958.631.31820.031.59996.66
ปากคาด0.774483.440.87544.550.42263.27
เมืองบึงกาฬ2.6451,653.303.081,923.422.311,444.94
รวม5.0753,171.6695.3423,338.9984.3452,715.486
5. นครพนมท่าอุเทน1.8661,166.491.711,070.561.40877.23
ธาตุพนม1.6321,020.291.22764.701.02639.87
บ้านแพง0.683426.820.70438.270.70440.43
เมืองนครพนม1.434896.360.89555.830.67419.21
รวม5.6163,509.9584.5272,829.3513.8032,376.739
6. มุกดาหารดอนตาล0.03924.180.0317.490.0210.72
เมืองมุกดาหาร0.0052.850.017.730.011.91
หว้านใหญ่0.622388.880.75467.690.36225.39
รวม0.665415.9100.789492.9110.381238.018
7. อำนาจเจริญชานุมาน0.254158.790.32197.91910.21129.61
8. อุบลราชธานีเขมราฐ0.627392.130.85531.850.45278.67
โขงเจียม0.977610.602.821,750.731.33830.92
นาตาล1.135709.431.51941.460.79491.10
โพธิ์ไทร0.416259.991.18738.890.26164.68
ศรีเมืองใหม่0.10263.530.1274.260.0957.27
รวม3.2572,035.6776.4594,037.182.9161,822.639
รวม 8 จังหวัด32.1926,860.8346.6129,131.5718.4311,518.40
Scroll to Top