ด้านกายภาพ

ผลการศึกษาการกัดเซาะของตลิ่ง ปี 2562

1. วิธีการศึกษา

ศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากภาพถ่ายดาวเทียมในการศึกษาเพียงปัจจัยเดียว ร่วมกับการประมวลผลและจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพลำน้ำโขง ของช่วงฤดูแล้ง ในอดีต และในปีปัจจุบันระหว่างปี พ.ศ. 2534 ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการเขื่อนของประเทศจีนในแม่น้ำโขงสายประธาน ถึง ปี พ.ศ. 2561 ทำให้ได้ทราบถึงแนวการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมตลิ่งของพื้นที่ริมฝั่งขวาแม่น้ำโขงในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) โดยมีขนาดพื้นที่ระวางกว้าง 183 กิโลเมตร ยาว 170 กิโลเมตร และมีความละเอียดของจุดภาพที่ 30×30 เมตร มาทำการวิเคราะห์พื้นที่การเปลี่ยนแปลงด้วยการวิเคราะห์แบบชุดข้อมูลย้อนหลัง (Time Series)

แผนผังการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงสายประธาน ในปี พ.ศ. 2562

2. ผลการศึกษา

ในการศึกษา ได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของสองช่วงปีคือ ปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดของการศึกษานี้เพื่อทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของริมฝั่งแม่น้ำโขง ในส่วนการวิเคราะห์จะใช้เส้นแนวแม่น้ำโขง ปี พ.ศ. 2534 เป็นหลัก และแบ่ง

ข้อมูลของปี พ.ศ.ช่วงเวลาในการวิเคราะห์
ช่วงเวลาที่ 1ช่วงเวลาที่ 2ช่วงเวลาที่ 3ช่วงเวลาที่ 4ช่วงเวลาที่ 5
2535-25452546-25522553-25542555-25562557-2561

ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

หลังจากนั้น จึงดำเนินการเปรียบเทียบกับเส้นแนวแม่น้ำโขงของปีที่เขื่อนต่อไปจะเปิดดำเนินการ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะมากที่สุดเกิดในช่วงเวลาที่ 2 ปี พ.ศ. 2546 – ปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่กัดเซาะทั้งหมด 62.14 ตารางกิโลเมตร

ผลการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะของตลิ่งแม่น้ำโขง

จังหวัดอำเภอช่วงที่ 1ช่วงที่ 2ช่วงที่ 3ช่วงที่ 4ช่วงที่ 5
ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่ตารางกิโลเมตรไร่
1. เชียงรายเชียงของ1.701,060.81 0.35 221.21 0.45 281.66 0.27 166.28 1.01632.69
เชียงแสน1.53958.771.54964.380.89553.150.79493.941.03645.96
เวียงแก่น0.36226.440.1062.580.1485.590.1063.370.33207.83
รวม3.592,246.012.001,248.171.47920.401.16723.582.381,486.48
2. เลยเชียงาน1.23770.747.764,852.990.97604.164.692,928.745.273,296.38
ปากชม0.71442.1915.539,706.260.61383.207.124,449.557.774,855.65
รวม1.941,212.9223.2914,559.251.58987.3611.817,378.2913.048,152.03
3.หนองคายท่าบ่อ2.681,673.972.161,348.520.49308.140.78485.963.882,425.41
โพนพิสัย0.1277.310.84522.430.000.200.31191.390.58362.96
เมืองหนองคาย2.341,462.824.162,602.910.34213.422.511,569.373.171,980.63
รัตนวาปี0.1698.090.69429.071.811,132.260.46287.410.34212.40
ศรีเชียงใหม่1.19746.771.34839.910.59370.310.84527.840.99618.07
สังคม4.352,715.765.593,494.200.56348.805.473,421.224.172,604.63
รวม10.846,774.7214.789,237.045.773,609.2410.376,483.2113.138,204.11
4.บึงกาฬบึงโขงหลง0.85534.230.0210.890.0531.740.24150.180.017.69
บุ่งคล้า1.34834.611.34837.051.33830.662.491,554.891.51940.78
ปากคาด0.47294.241.16727.361.27793.800.28175.410.94586.69
เมืองบึงกาฬ2.171,354.484.322,701.053.332,081.503.822,390.423.191,990.93
รวม4.823,015.596.844,276.345.983,737.696.834,270.905.643,526.09
5. นครพนมท่าอุเทน4.412,757.391.991,244.372.161,350.512.371,480.621.941,209.75
ธาตุพนม2.651,658.862.901,813.052.701,686.202.911,821.692.291,432.99
บ้านแพง3.001,873.310.70438.000.69429.501.06664.390.81503.19
เมืองนครพนม2.491,557.761.49929.901.791,117.902.661,659.922.521,576.84
รวม12.567,849.287.084,425.327.334,584.119.005,626.627.564,722.77
6.มุกดาหารดอนตาล0.18114.180.1485.770.1277.560.23142.730.1170.03
 เมืองมุกดาหาร1.651,031.640.029.840.016.850.0212.650.002.25
 หว้านใหญ่1.58988.880.43271.110.76476.871.621,009.400.65405.36
รวม3.422,134.700.59366.710.90561.291.861,164.780.76477.63
7. อำนาจเจริญชานุมาน0.59367.290.54339.760.42263.200.77484.120.47295.61
8. อุบลราชธานีเขมราฐ1.931,203.471.24773.600.65409.080.70436.720.92577.03
โขงเจียม2.111,318.783.462,164.790.53333.150.47294.240.89553.71
นาตาล0.51319.201.36851.100.49303.620.70434.591.09680.15
โพธิ์ไทร0.56351.370.78489.350.17104.810.20125.150.45283.79
ศรีเมืองใหม่0.1167.510.17103.150.0846.930.0214.070.0534.28
รวม5.223,260.327.014,381.991.921,197.582.091,304.783.412,128.95
รวม 8 จังหวัด42.9826,860.8362.1438,834.5825.3815,860.8843.9027,436.2746.3928,993.67
Scroll to Top