ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งโขงของพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2553มาตราส่วน 1:25,000 พื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ศึกษา เป็นพื้นที่นาข้าว คิดเป็นพื้นที่ 6,206.47 ตร.กม. หรือร้อยละ 31.36 รองลงมา ได้แก่ ป่าไม้ คิดเป็นพื้นที่ 4,923.42 ตร.กม. หรือร้อยละ 24.88 ไม้ยืนต้นคิดเป็นพื้นที่ 2,628.13 ตร.กม. หรือร้อยละ 13.28 พืชไร่คิดเป็นพื้นที่ 2,222.42 ตร.กม. หรือร้อยละ 11.23 ตามลำดับ

ตารางการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2553 บริเวณริมฝั่งโขงของพื้นที่ศึกษา

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงของพื้นที่ศึกษา

การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (เหนือ)

การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) บริเวณที่ 1

การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) บริเวณที่ 2

การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) บริเวณที่ 3

Scroll to Top