ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

จุดวัดคุณภาพน้ำ ปี พ.ศ.2565

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี  2565

ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ในโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปี 2565

          – ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2565

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1505JvW-62vNM52L_zehMN52ziu1oldM&usp=sharing

          – ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  >> ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี  2565

https://drive.google.com/drive/folders/1XAK6N9G0rYefum7O27m4bEnMDMyOQy8W?usp=sharing

Scroll to Top